کمترین: 
52.95
بیشترین: 
52.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.95
زمان: 
10/14 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 14 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 دی 1397 , 52.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 16:32","price":52.95}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398