کمترین: 
23.15
بیشترین: 
23.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.77
زمان: 
10/14 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 14 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 14 دی 1397 , 23.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 11:08","price":23.36},{"date":"1397/10/14 11:32","price":23.53},{"date":"1397/10/14 12:08","price":23.66},{"date":"1397/10/14 12:32","price":23.35},{"date":"1397/10/14 13:08","price":23.15},{"date":"1397/10/14 13:32","price":23.48},{"date":"1397/10/14 14:08","price":23.7},{"date":"1397/10/14 14:32","price":23.61},{"date":"1397/10/14 15:08","price":23.72},{"date":"1397/10/14 15:32","price":23.73},{"date":"1397/10/14 16:08","price":23.85},{"date":"1397/10/14 17:08","price":23.78},{"date":"1397/10/14 17:32","price":23.76},{"date":"1397/10/14 18:08","price":23.61},{"date":"1397/10/14 18:32","price":23.77},{"date":"1397/10/14 19:08","price":23.8},{"date":"1397/10/14 19:32","price":23.91},{"date":"1397/10/14 20:08","price":23.75},{"date":"1397/10/14 20:32","price":23.72},{"date":"1397/10/14 21:08","price":23.77}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398