کمترین: 
2.908
بیشترین: 
3.037
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.034
زمان: 
10/14 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 14 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 دی 1397 , 3.034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 00:32","price":2.921},{"date":"1397/10/14 01:08","price":2.925},{"date":"1397/10/14 02:08","price":2.922},{"date":"1397/10/14 03:08","price":2.909},{"date":"1397/10/14 03:32","price":2.917},{"date":"1397/10/14 04:08","price":2.912},{"date":"1397/10/14 04:32","price":2.908},{"date":"1397/10/14 05:08","price":2.909},{"date":"1397/10/14 06:08","price":2.919},{"date":"1397/10/14 06:32","price":2.917},{"date":"1397/10/14 07:32","price":2.931},{"date":"1397/10/14 08:08","price":2.926},{"date":"1397/10/14 08:32","price":2.927},{"date":"1397/10/14 09:08","price":2.918},{"date":"1397/10/14 09:32","price":2.919},{"date":"1397/10/14 10:08","price":2.918},{"date":"1397/10/14 10:32","price":2.926},{"date":"1397/10/14 11:08","price":2.942},{"date":"1397/10/14 11:32","price":2.97},{"date":"1397/10/14 12:08","price":2.967},{"date":"1397/10/14 12:32","price":3.012},{"date":"1397/10/14 13:08","price":3.022},{"date":"1397/10/14 13:32","price":3.012},{"date":"1397/10/14 14:08","price":3.011},{"date":"1397/10/14 14:32","price":3.016},{"date":"1397/10/14 15:08","price":3.029},{"date":"1397/10/14 15:32","price":3.002},{"date":"1397/10/14 16:08","price":2.973},{"date":"1397/10/14 16:32","price":2.988},{"date":"1397/10/14 17:08","price":3.026},{"date":"1397/10/14 17:32","price":3.014},{"date":"1397/10/14 18:08","price":2.987},{"date":"1397/10/14 18:32","price":2.979},{"date":"1397/10/14 19:32","price":2.97},{"date":"1397/10/14 20:08","price":2.985},{"date":"1397/10/14 20:32","price":2.993},{"date":"1397/10/14 21:08","price":2.994},{"date":"1397/10/14 21:32","price":3.011},{"date":"1397/10/14 22:08","price":3.037},{"date":"1397/10/14 22:32","price":3.022},{"date":"1397/10/14 23:08","price":3.034}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398