کمترین: 
1.33
بیشترین: 
1.3909
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3428
زمان: 
10/14 23:08
قیمت بنزین امروز 14 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 14 دی 1397 , 1.3428 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 00:08","price":1.349},{"date":"1397/10/14 00:32","price":1.3475},{"date":"1397/10/14 01:08","price":1.3485},{"date":"1397/10/14 01:32","price":1.3365},{"date":"1397/10/14 02:08","price":1.3355},{"date":"1397/10/14 03:08","price":1.3375},{"date":"1397/10/14 03:32","price":1.335},{"date":"1397/10/14 04:08","price":1.3335},{"date":"1397/10/14 04:32","price":1.3365},{"date":"1397/10/14 05:08","price":1.33},{"date":"1397/10/14 05:32","price":1.335},{"date":"1397/10/14 06:08","price":1.338},{"date":"1397/10/14 07:08","price":1.3419},{"date":"1397/10/14 07:32","price":1.3415},{"date":"1397/10/14 08:08","price":1.3435},{"date":"1397/10/14 08:32","price":1.3449},{"date":"1397/10/14 09:08","price":1.3435},{"date":"1397/10/14 09:32","price":1.3465},{"date":"1397/10/14 10:08","price":1.3495},{"date":"1397/10/14 10:32","price":1.3535},{"date":"1397/10/14 11:08","price":1.3575},{"date":"1397/10/14 11:32","price":1.3629},{"date":"1397/10/14 12:08","price":1.3685},{"date":"1397/10/14 12:32","price":1.3725},{"date":"1397/10/14 13:08","price":1.3755},{"date":"1397/10/14 13:32","price":1.3703},{"date":"1397/10/14 14:08","price":1.3699},{"date":"1397/10/14 14:32","price":1.3695},{"date":"1397/10/14 15:08","price":1.376},{"date":"1397/10/14 15:32","price":1.3745},{"date":"1397/10/14 16:08","price":1.3754},{"date":"1397/10/14 16:32","price":1.3695},{"date":"1397/10/14 17:08","price":1.368},{"date":"1397/10/14 17:32","price":1.374},{"date":"1397/10/14 18:08","price":1.379},{"date":"1397/10/14 18:32","price":1.3899},{"date":"1397/10/14 19:08","price":1.3909},{"date":"1397/10/14 19:32","price":1.3875},{"date":"1397/10/14 20:08","price":1.353},{"date":"1397/10/14 20:32","price":1.3611},{"date":"1397/10/14 21:08","price":1.3501},{"date":"1397/10/14 21:32","price":1.355},{"date":"1397/10/14 22:08","price":1.3592},{"date":"1397/10/14 22:32","price":1.3485},{"date":"1397/10/14 23:08","price":1.3428}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398