کمترین: 
516.75
بیشترین: 
540.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
531
زمان: 
10/14 23:08
قیمت گازوئیل امروز 14 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 دی 1397 , 531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 00:08","price":521.13},{"date":"1397/10/14 00:32","price":521.25},{"date":"1397/10/14 01:08","price":521.5},{"date":"1397/10/14 01:32","price":518.25},{"date":"1397/10/14 02:08","price":518.38},{"date":"1397/10/14 05:08","price":516.75},{"date":"1397/10/14 05:32","price":518.25},{"date":"1397/10/14 06:08","price":519.13},{"date":"1397/10/14 06:32","price":519.5},{"date":"1397/10/14 07:08","price":520.5},{"date":"1397/10/14 08:08","price":521.75},{"date":"1397/10/14 08:32","price":522.25},{"date":"1397/10/14 09:08","price":521.75},{"date":"1397/10/14 09:32","price":522.5},{"date":"1397/10/14 10:08","price":522.88},{"date":"1397/10/14 10:32","price":524.25},{"date":"1397/10/14 11:08","price":526},{"date":"1397/10/14 11:32","price":527.63},{"date":"1397/10/14 12:08","price":528.63},{"date":"1397/10/14 12:32","price":529.63},{"date":"1397/10/14 13:08","price":532.13},{"date":"1397/10/14 13:32","price":531.5},{"date":"1397/10/14 14:08","price":533.38},{"date":"1397/10/14 14:32","price":533},{"date":"1397/10/14 15:08","price":534.88},{"date":"1397/10/14 15:32","price":535.13},{"date":"1397/10/14 16:08","price":535},{"date":"1397/10/14 16:32","price":532.88},{"date":"1397/10/14 17:08","price":533},{"date":"1397/10/14 17:32","price":534.75},{"date":"1397/10/14 18:08","price":535.88},{"date":"1397/10/14 18:32","price":539.13},{"date":"1397/10/14 19:08","price":540.5},{"date":"1397/10/14 19:32","price":539.5},{"date":"1397/10/14 20:08","price":528.5},{"date":"1397/10/14 20:32","price":533.63},{"date":"1397/10/14 21:08","price":531.63},{"date":"1397/10/14 21:32","price":532},{"date":"1397/10/14 22:08","price":534.63},{"date":"1397/10/14 22:32","price":531.75},{"date":"1397/10/14 23:08","price":531}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398