کمترین: 
1.7262
بیشترین: 
1.7965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7649
زمان: 
10/14 23:08
قیمت نفت کوره امروز 14 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 دی 1397 , 1.7649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 00:08","price":1.738},{"date":"1397/10/14 00:32","price":1.7395},{"date":"1397/10/14 01:08","price":1.7381},{"date":"1397/10/14 01:32","price":1.7275},{"date":"1397/10/14 02:08","price":1.7286},{"date":"1397/10/14 03:08","price":1.7294},{"date":"1397/10/14 03:32","price":1.7287},{"date":"1397/10/14 04:08","price":1.7275},{"date":"1397/10/14 04:32","price":1.7303},{"date":"1397/10/14 05:08","price":1.7262},{"date":"1397/10/14 05:32","price":1.7292},{"date":"1397/10/14 06:08","price":1.7325},{"date":"1397/10/14 06:32","price":1.7338},{"date":"1397/10/14 07:08","price":1.7356},{"date":"1397/10/14 07:32","price":1.7359},{"date":"1397/10/14 08:08","price":1.7384},{"date":"1397/10/14 08:32","price":1.7389},{"date":"1397/10/14 09:08","price":1.7374},{"date":"1397/10/14 09:32","price":1.7399},{"date":"1397/10/14 10:08","price":1.7432},{"date":"1397/10/14 10:32","price":1.747},{"date":"1397/10/14 11:08","price":1.7515},{"date":"1397/10/14 11:32","price":1.754},{"date":"1397/10/14 12:08","price":1.7581},{"date":"1397/10/14 12:32","price":1.7643},{"date":"1397/10/14 13:08","price":1.7664},{"date":"1397/10/14 13:32","price":1.7697},{"date":"1397/10/14 14:08","price":1.7736},{"date":"1397/10/14 14:32","price":1.7722},{"date":"1397/10/14 15:08","price":1.7784},{"date":"1397/10/14 15:32","price":1.7775},{"date":"1397/10/14 16:08","price":1.7761},{"date":"1397/10/14 16:32","price":1.7718},{"date":"1397/10/14 17:08","price":1.7745},{"date":"1397/10/14 17:32","price":1.7786},{"date":"1397/10/14 18:08","price":1.7836},{"date":"1397/10/14 18:32","price":1.7921},{"date":"1397/10/14 19:08","price":1.7965},{"date":"1397/10/14 19:32","price":1.7942},{"date":"1397/10/14 20:08","price":1.7558},{"date":"1397/10/14 20:32","price":1.7727},{"date":"1397/10/14 21:08","price":1.7683},{"date":"1397/10/14 21:32","price":1.7687},{"date":"1397/10/14 22:08","price":1.7763},{"date":"1397/10/14 22:32","price":1.7669},{"date":"1397/10/14 23:08","price":1.7649}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398