کمترین: 
55.39
بیشترین: 
58.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.95
زمان: 
10/14 23:08
قیمت نفت برنت امروز 14 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 دی 1397 , 56.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 00:08","price":55.91},{"date":"1397/10/14 00:32","price":55.87},{"date":"1397/10/14 01:08","price":55.92},{"date":"1397/10/14 01:32","price":55.61},{"date":"1397/10/14 02:08","price":55.64},{"date":"1397/10/14 02:32","price":55.61},{"date":"1397/10/14 03:08","price":55.6},{"date":"1397/10/14 05:08","price":55.39},{"date":"1397/10/14 05:32","price":55.61},{"date":"1397/10/14 06:08","price":55.74},{"date":"1397/10/14 06:32","price":55.76},{"date":"1397/10/14 07:08","price":55.94},{"date":"1397/10/14 07:32","price":55.95},{"date":"1397/10/14 08:08","price":56.04},{"date":"1397/10/14 08:32","price":56.08},{"date":"1397/10/14 09:08","price":56.05},{"date":"1397/10/14 09:32","price":56.17},{"date":"1397/10/14 10:08","price":56.3},{"date":"1397/10/14 10:32","price":56.44},{"date":"1397/10/14 11:08","price":56.62},{"date":"1397/10/14 11:32","price":56.67},{"date":"1397/10/14 12:08","price":56.77},{"date":"1397/10/14 12:32","price":56.91},{"date":"1397/10/14 13:08","price":57.11},{"date":"1397/10/14 13:32","price":56.98},{"date":"1397/10/14 14:08","price":57.12},{"date":"1397/10/14 14:32","price":57.06},{"date":"1397/10/14 15:08","price":57.33},{"date":"1397/10/14 15:32","price":57.3},{"date":"1397/10/14 16:08","price":57.32},{"date":"1397/10/14 16:32","price":57.09},{"date":"1397/10/14 17:32","price":57.36},{"date":"1397/10/14 18:08","price":57.44},{"date":"1397/10/14 18:32","price":57.84},{"date":"1397/10/14 19:08","price":58.06},{"date":"1397/10/14 19:32","price":58.02},{"date":"1397/10/14 20:08","price":56.77},{"date":"1397/10/14 20:32","price":57.23},{"date":"1397/10/14 21:08","price":56.98},{"date":"1397/10/14 21:32","price":57.05},{"date":"1397/10/14 22:08","price":57.33},{"date":"1397/10/14 22:32","price":57.05},{"date":"1397/10/14 23:08","price":56.95}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398