کمترین: 
46.72
بیشترین: 
48.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47.86
زمان: 
10/14 23:08
قیمت نفت سبک امروز 14 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 دی 1397 , 47.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/14 00:08","price":47.1},{"date":"1397/10/14 00:32","price":47.11},{"date":"1397/10/14 01:08","price":47.13},{"date":"1397/10/14 01:32","price":46.84},{"date":"1397/10/14 03:08","price":46.91},{"date":"1397/10/14 04:08","price":46.81},{"date":"1397/10/14 04:32","price":46.93},{"date":"1397/10/14 05:08","price":46.72},{"date":"1397/10/14 05:32","price":46.88},{"date":"1397/10/14 06:08","price":46.98},{"date":"1397/10/14 06:32","price":47.08},{"date":"1397/10/14 07:08","price":47.16},{"date":"1397/10/14 07:32","price":47.17},{"date":"1397/10/14 08:08","price":47.25},{"date":"1397/10/14 08:32","price":47.29},{"date":"1397/10/14 09:08","price":47.23},{"date":"1397/10/14 09:32","price":47.34},{"date":"1397/10/14 10:08","price":47.42},{"date":"1397/10/14 10:32","price":47.6},{"date":"1397/10/14 11:08","price":47.77},{"date":"1397/10/14 12:08","price":47.87},{"date":"1397/10/14 12:32","price":47.98},{"date":"1397/10/14 13:08","price":48.09},{"date":"1397/10/14 13:32","price":47.94},{"date":"1397/10/14 14:08","price":48.02},{"date":"1397/10/14 14:32","price":47.96},{"date":"1397/10/14 15:08","price":48.17},{"date":"1397/10/14 15:32","price":48.16},{"date":"1397/10/14 16:32","price":47.97},{"date":"1397/10/14 17:08","price":47.96},{"date":"1397/10/14 17:32","price":48.28},{"date":"1397/10/14 18:32","price":48.66},{"date":"1397/10/14 19:08","price":48.94},{"date":"1397/10/14 19:32","price":48.91},{"date":"1397/10/14 20:08","price":47.78},{"date":"1397/10/14 20:32","price":48.2},{"date":"1397/10/14 21:08","price":47.89},{"date":"1397/10/14 21:32","price":47.91},{"date":"1397/10/14 22:08","price":48.21},{"date":"1397/10/14 22:32","price":47.91},{"date":"1397/10/14 23:08","price":47.86}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398