کمترین: 
52.17
بیشترین: 
52.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.17
زمان: 
10/13 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 13 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 13 دی 1397 , 52.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 16:32","price":52.17}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398