کمترین: 
23.32
بیشترین: 
25.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.32
زمان: 
10/13 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 13 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 13 دی 1397 , 23.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 11:08","price":24.97},{"date":"1397/10/13 11:32","price":24.82},{"date":"1397/10/13 12:08","price":24.94},{"date":"1397/10/13 13:08","price":24.98},{"date":"1397/10/13 13:32","price":25.02},{"date":"1397/10/13 14:08","price":24.88},{"date":"1397/10/13 15:08","price":24.96},{"date":"1397/10/13 15:32","price":25.08},{"date":"1397/10/13 16:08","price":25.03},{"date":"1397/10/13 16:32","price":24.9},{"date":"1397/10/13 17:08","price":24.55},{"date":"1397/10/13 17:32","price":24.59},{"date":"1397/10/13 18:08","price":24.19},{"date":"1397/10/13 18:32","price":23.97},{"date":"1397/10/13 19:08","price":23.71},{"date":"1397/10/13 19:32","price":23.5},{"date":"1397/10/13 20:08","price":23.51},{"date":"1397/10/13 20:32","price":23.34},{"date":"1397/10/13 21:08","price":23.32}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398