کمترین: 
54.08
بیشترین: 
56.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.89
زمان: 
10/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 دی 1397 , 55.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 00:32","price":55.06},{"date":"1397/10/13 01:32","price":54.86},{"date":"1397/10/13 02:08","price":54.75},{"date":"1397/10/13 02:32","price":54.71},{"date":"1397/10/13 03:08","price":54.69},{"date":"1397/10/13 05:08","price":54.63},{"date":"1397/10/13 05:32","price":54.74},{"date":"1397/10/13 06:08","price":54.59},{"date":"1397/10/13 07:08","price":54.5},{"date":"1397/10/13 07:32","price":54.31},{"date":"1397/10/13 08:08","price":54.36},{"date":"1397/10/13 08:32","price":54.42},{"date":"1397/10/13 09:08","price":54.25},{"date":"1397/10/13 09:32","price":54.26},{"date":"1397/10/13 10:08","price":54.24},{"date":"1397/10/13 10:32","price":54.3},{"date":"1397/10/13 12:08","price":54.08},{"date":"1397/10/13 12:32","price":54.27},{"date":"1397/10/13 13:08","price":54.66},{"date":"1397/10/13 13:32","price":54.76},{"date":"1397/10/13 14:08","price":54.64},{"date":"1397/10/13 15:08","price":55.3},{"date":"1397/10/13 15:32","price":55.14},{"date":"1397/10/13 16:08","price":55.41},{"date":"1397/10/13 16:32","price":55.49},{"date":"1397/10/13 17:08","price":56.03},{"date":"1397/10/13 17:32","price":55.93},{"date":"1397/10/13 18:08","price":56.02},{"date":"1397/10/13 18:32","price":55.63},{"date":"1397/10/13 19:08","price":55.28},{"date":"1397/10/13 19:32","price":54.6},{"date":"1397/10/13 20:08","price":55.06},{"date":"1397/10/13 20:32","price":55.18},{"date":"1397/10/13 21:08","price":55.46},{"date":"1397/10/13 21:32","price":55.42},{"date":"1397/10/13 22:08","price":55.53},{"date":"1397/10/13 22:32","price":55.48},{"date":"1397/10/13 23:08","price":55.85},{"date":"1397/10/13 23:32","price":55.89}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398