کمترین: 
2.896
بیشترین: 
2.986
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.928
زمان: 
10/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 دی 1397 , 2.928 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 00:08","price":2.946},{"date":"1397/10/13 00:32","price":2.956},{"date":"1397/10/13 01:08","price":2.954},{"date":"1397/10/13 01:32","price":2.962},{"date":"1397/10/13 02:08","price":2.96},{"date":"1397/10/13 03:08","price":2.953},{"date":"1397/10/13 03:32","price":2.958},{"date":"1397/10/13 04:08","price":2.966},{"date":"1397/10/13 04:32","price":2.968},{"date":"1397/10/13 05:08","price":2.966},{"date":"1397/10/13 05:32","price":2.968},{"date":"1397/10/13 06:08","price":2.969},{"date":"1397/10/13 07:08","price":2.947},{"date":"1397/10/13 07:32","price":2.946},{"date":"1397/10/13 08:08","price":2.952},{"date":"1397/10/13 08:32","price":2.944},{"date":"1397/10/13 09:08","price":2.919},{"date":"1397/10/13 09:32","price":2.912},{"date":"1397/10/13 10:08","price":2.92},{"date":"1397/10/13 10:32","price":2.923},{"date":"1397/10/13 11:08","price":2.921},{"date":"1397/10/13 11:32","price":2.931},{"date":"1397/10/13 12:08","price":2.897},{"date":"1397/10/13 12:32","price":2.907},{"date":"1397/10/13 13:08","price":2.91},{"date":"1397/10/13 13:32","price":2.915},{"date":"1397/10/13 14:08","price":2.922},{"date":"1397/10/13 15:08","price":2.966},{"date":"1397/10/13 15:32","price":2.986},{"date":"1397/10/13 16:08","price":2.966},{"date":"1397/10/13 16:32","price":2.946},{"date":"1397/10/13 17:08","price":2.935},{"date":"1397/10/13 17:32","price":2.905},{"date":"1397/10/13 18:08","price":2.925},{"date":"1397/10/13 18:32","price":2.909},{"date":"1397/10/13 19:08","price":2.898},{"date":"1397/10/13 19:32","price":2.896},{"date":"1397/10/13 20:08","price":2.901},{"date":"1397/10/13 20:32","price":2.91},{"date":"1397/10/13 21:08","price":2.93},{"date":"1397/10/13 21:32","price":2.938},{"date":"1397/10/13 22:08","price":2.954},{"date":"1397/10/13 22:32","price":2.938},{"date":"1397/10/13 23:08","price":2.954},{"date":"1397/10/13 23:32","price":2.928}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398