کمترین: 
1.3053
بیشترین: 
1.3605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3495
زمان: 
10/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 دی 1397 , 1.3495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 00:08","price":1.3249},{"date":"1397/10/13 00:32","price":1.3281},{"date":"1397/10/13 01:08","price":1.3285},{"date":"1397/10/13 01:32","price":1.3227},{"date":"1397/10/13 02:08","price":1.3215},{"date":"1397/10/13 03:08","price":1.314},{"date":"1397/10/13 03:32","price":1.3075},{"date":"1397/10/13 04:08","price":1.311},{"date":"1397/10/13 04:32","price":1.307},{"date":"1397/10/13 05:08","price":1.3162},{"date":"1397/10/13 05:32","price":1.3174},{"date":"1397/10/13 06:08","price":1.3135},{"date":"1397/10/13 07:08","price":1.311},{"date":"1397/10/13 07:32","price":1.3085},{"date":"1397/10/13 08:32","price":1.311},{"date":"1397/10/13 09:08","price":1.3059},{"date":"1397/10/13 09:32","price":1.306},{"date":"1397/10/13 10:08","price":1.3065},{"date":"1397/10/13 10:32","price":1.308},{"date":"1397/10/13 11:08","price":1.3075},{"date":"1397/10/13 11:32","price":1.3101},{"date":"1397/10/13 12:08","price":1.3053},{"date":"1397/10/13 12:32","price":1.3135},{"date":"1397/10/13 13:08","price":1.3274},{"date":"1397/10/13 13:32","price":1.328},{"date":"1397/10/13 14:08","price":1.3262},{"date":"1397/10/13 15:08","price":1.3413},{"date":"1397/10/13 15:32","price":1.3395},{"date":"1397/10/13 16:08","price":1.3487},{"date":"1397/10/13 16:32","price":1.3494},{"date":"1397/10/13 17:08","price":1.3605},{"date":"1397/10/13 17:32","price":1.3585},{"date":"1397/10/13 18:08","price":1.3598},{"date":"1397/10/13 18:32","price":1.3505},{"date":"1397/10/13 19:08","price":1.3383},{"date":"1397/10/13 19:32","price":1.3229},{"date":"1397/10/13 20:08","price":1.3375},{"date":"1397/10/13 20:32","price":1.3378},{"date":"1397/10/13 21:08","price":1.3455},{"date":"1397/10/13 21:32","price":1.3381},{"date":"1397/10/13 22:08","price":1.3394},{"date":"1397/10/13 22:32","price":1.337},{"date":"1397/10/13 23:08","price":1.3485},{"date":"1397/10/13 23:32","price":1.3495}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398