کمترین: 
504.63
بیشترین: 
522.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
521
زمان: 
10/13 23:32
قیمت گازوئیل امروز 13 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 دی 1397 , 521 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 00:08","price":510.75},{"date":"1397/10/13 00:32","price":511},{"date":"1397/10/13 01:08","price":511.25},{"date":"1397/10/13 01:32","price":509.38},{"date":"1397/10/13 02:08","price":508.88},{"date":"1397/10/13 05:08","price":508.5},{"date":"1397/10/13 05:32","price":509.5},{"date":"1397/10/13 06:08","price":508.5},{"date":"1397/10/13 07:08","price":507.75},{"date":"1397/10/13 07:32","price":506.63},{"date":"1397/10/13 08:08","price":507.25},{"date":"1397/10/13 08:32","price":507.5},{"date":"1397/10/13 09:08","price":506.25},{"date":"1397/10/13 09:32","price":506.13},{"date":"1397/10/13 10:08","price":506.75},{"date":"1397/10/13 11:08","price":507.13},{"date":"1397/10/13 11:32","price":507.5},{"date":"1397/10/13 12:08","price":504.63},{"date":"1397/10/13 12:32","price":507.75},{"date":"1397/10/13 13:08","price":510.63},{"date":"1397/10/13 13:32","price":511.25},{"date":"1397/10/13 14:08","price":510.75},{"date":"1397/10/13 15:08","price":515.88},{"date":"1397/10/13 15:32","price":515.25},{"date":"1397/10/13 16:08","price":517.63},{"date":"1397/10/13 16:32","price":517.75},{"date":"1397/10/13 17:08","price":522.13},{"date":"1397/10/13 17:32","price":521.38},{"date":"1397/10/13 18:08","price":521.63},{"date":"1397/10/13 18:32","price":518.75},{"date":"1397/10/13 19:08","price":516},{"date":"1397/10/13 19:32","price":511.13},{"date":"1397/10/13 20:08","price":513.75},{"date":"1397/10/13 20:32","price":515.13},{"date":"1397/10/13 21:08","price":517},{"date":"1397/10/13 21:32","price":517.25},{"date":"1397/10/13 22:08","price":518.63},{"date":"1397/10/13 22:32","price":518.25},{"date":"1397/10/13 23:08","price":521.63},{"date":"1397/10/13 23:32","price":521}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398