کمترین: 
1.681
بیشترین: 
1.7388
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7378
زمان: 
10/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 دی 1397 , 1.7378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 00:08","price":1.7048},{"date":"1397/10/13 00:32","price":1.7046},{"date":"1397/10/13 01:08","price":1.7047},{"date":"1397/10/13 01:32","price":1.6982},{"date":"1397/10/13 03:08","price":1.6909},{"date":"1397/10/13 03:32","price":1.6867},{"date":"1397/10/13 04:08","price":1.6885},{"date":"1397/10/13 04:32","price":1.6866},{"date":"1397/10/13 05:08","price":1.6963},{"date":"1397/10/13 05:32","price":1.6988},{"date":"1397/10/13 06:08","price":1.695},{"date":"1397/10/13 07:08","price":1.6931},{"date":"1397/10/13 07:32","price":1.6891},{"date":"1397/10/13 08:08","price":1.6911},{"date":"1397/10/13 08:32","price":1.6916},{"date":"1397/10/13 09:08","price":1.6888},{"date":"1397/10/13 09:32","price":1.6898},{"date":"1397/10/13 10:08","price":1.6885},{"date":"1397/10/13 10:32","price":1.6896},{"date":"1397/10/13 11:08","price":1.6905},{"date":"1397/10/13 11:32","price":1.6906},{"date":"1397/10/13 12:08","price":1.681},{"date":"1397/10/13 12:32","price":1.6946},{"date":"1397/10/13 13:08","price":1.7018},{"date":"1397/10/13 13:32","price":1.7038},{"date":"1397/10/13 14:08","price":1.7008},{"date":"1397/10/13 15:08","price":1.7193},{"date":"1397/10/13 15:32","price":1.7177},{"date":"1397/10/13 16:08","price":1.7245},{"date":"1397/10/13 16:32","price":1.7256},{"date":"1397/10/13 17:08","price":1.7359},{"date":"1397/10/13 17:32","price":1.7366},{"date":"1397/10/13 18:08","price":1.7388},{"date":"1397/10/13 18:32","price":1.7298},{"date":"1397/10/13 19:08","price":1.7207},{"date":"1397/10/13 19:32","price":1.7059},{"date":"1397/10/13 20:08","price":1.7126},{"date":"1397/10/13 20:32","price":1.7201},{"date":"1397/10/13 21:08","price":1.7237},{"date":"1397/10/13 21:32","price":1.7257},{"date":"1397/10/13 22:08","price":1.7291},{"date":"1397/10/13 22:32","price":1.7258},{"date":"1397/10/13 23:08","price":1.7386},{"date":"1397/10/13 23:32","price":1.7378}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398