کمترین: 
45.49
بیشترین: 
47.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47.05
زمان: 
10/13 23:32
قیمت نفت سبک امروز 13 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 دی 1397 , 47.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/13 00:08","price":46.52},{"date":"1397/10/13 00:32","price":46.62},{"date":"1397/10/13 01:08","price":46.61},{"date":"1397/10/13 01:32","price":46.32},{"date":"1397/10/13 02:08","price":46.31},{"date":"1397/10/13 03:08","price":46.03},{"date":"1397/10/13 03:32","price":45.8},{"date":"1397/10/13 04:08","price":45.95},{"date":"1397/10/13 04:32","price":45.79},{"date":"1397/10/13 05:08","price":45.93},{"date":"1397/10/13 05:32","price":46},{"date":"1397/10/13 06:08","price":45.83},{"date":"1397/10/13 07:08","price":45.75},{"date":"1397/10/13 07:32","price":45.62},{"date":"1397/10/13 08:08","price":45.63},{"date":"1397/10/13 08:32","price":45.71},{"date":"1397/10/13 09:08","price":45.56},{"date":"1397/10/13 09:32","price":45.55},{"date":"1397/10/13 10:08","price":45.58},{"date":"1397/10/13 10:32","price":45.62},{"date":"1397/10/13 11:08","price":45.61},{"date":"1397/10/13 11:32","price":45.62},{"date":"1397/10/13 12:08","price":45.49},{"date":"1397/10/13 12:32","price":45.63},{"date":"1397/10/13 13:08","price":45.94},{"date":"1397/10/13 13:32","price":46.01},{"date":"1397/10/13 14:08","price":45.94},{"date":"1397/10/13 15:08","price":46.49},{"date":"1397/10/13 15:32","price":46.39},{"date":"1397/10/13 16:08","price":46.62},{"date":"1397/10/13 16:32","price":46.68},{"date":"1397/10/13 17:08","price":47.31},{"date":"1397/10/13 17:32","price":47.27},{"date":"1397/10/13 18:32","price":46.86},{"date":"1397/10/13 19:08","price":46.49},{"date":"1397/10/13 19:32","price":45.95},{"date":"1397/10/13 20:08","price":46.45},{"date":"1397/10/13 20:32","price":46.53},{"date":"1397/10/13 21:08","price":46.85},{"date":"1397/10/13 21:32","price":46.76},{"date":"1397/10/13 22:08","price":46.8},{"date":"1397/10/13 22:32","price":46.69},{"date":"1397/10/13 23:08","price":46.99},{"date":"1397/10/13 23:32","price":47.05}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398