کمترین: 
24.82
بیشترین: 
25.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25.34
زمان: 
10/12 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 12 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 12 دی 1397 , 25.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 11:08","price":24.83},{"date":"1397/10/12 11:32","price":25.18},{"date":"1397/10/12 12:08","price":25.64},{"date":"1397/10/12 12:32","price":25.6},{"date":"1397/10/12 13:08","price":25.61},{"date":"1397/10/12 13:32","price":25.72},{"date":"1397/10/12 14:08","price":25.6},{"date":"1397/10/12 14:32","price":25.53},{"date":"1397/10/12 15:08","price":25.44},{"date":"1397/10/12 15:32","price":25.39},{"date":"1397/10/12 16:08","price":25.04},{"date":"1397/10/12 16:32","price":25.13},{"date":"1397/10/12 17:08","price":24.82},{"date":"1397/10/12 17:32","price":24.9},{"date":"1397/10/12 18:08","price":24.99},{"date":"1397/10/12 18:32","price":25.1},{"date":"1397/10/12 20:08","price":25.34}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398