کمترین: 
493.13
بیشترین: 
521.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
510.5
زمان: 
10/12 23:32
قیمت گازوئیل امروز 12 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 دی 1397 , 510.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 11:08","price":497.25},{"date":"1397/10/12 11:32","price":497.88},{"date":"1397/10/12 12:08","price":493.13},{"date":"1397/10/12 12:32","price":493.88},{"date":"1397/10/12 13:08","price":495.88},{"date":"1397/10/12 13:32","price":498.63},{"date":"1397/10/12 14:08","price":500},{"date":"1397/10/12 14:32","price":498.13},{"date":"1397/10/12 15:08","price":500.88},{"date":"1397/10/12 15:32","price":502.38},{"date":"1397/10/12 16:08","price":502.13},{"date":"1397/10/12 16:32","price":501.38},{"date":"1397/10/12 17:08","price":499.88},{"date":"1397/10/12 18:08","price":499.38},{"date":"1397/10/12 18:32","price":499.5},{"date":"1397/10/12 19:08","price":517.88},{"date":"1397/10/12 20:08","price":521.38},{"date":"1397/10/12 20:32","price":516.63},{"date":"1397/10/12 21:08","price":518.13},{"date":"1397/10/12 21:32","price":517.38},{"date":"1397/10/12 22:08","price":516.25},{"date":"1397/10/12 22:32","price":510.88},{"date":"1397/10/12 23:32","price":510.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398