کمترین: 
52.8
بیشترین: 
56.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.95
زمان: 
10/12 23:32
قیمت نفت برنت امروز 12 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 دی 1397 , 54.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 05:08","price":54.2},{"date":"1397/10/12 05:32","price":53.76},{"date":"1397/10/12 06:08","price":53.59},{"date":"1397/10/12 06:32","price":53.52},{"date":"1397/10/12 07:32","price":53.39},{"date":"1397/10/12 08:08","price":53.26},{"date":"1397/10/12 08:32","price":53.21},{"date":"1397/10/12 09:08","price":53.36},{"date":"1397/10/12 09:32","price":53.09},{"date":"1397/10/12 10:08","price":53.06},{"date":"1397/10/12 11:08","price":53.17},{"date":"1397/10/12 11:32","price":53.22},{"date":"1397/10/12 12:08","price":52.8},{"date":"1397/10/12 12:32","price":53},{"date":"1397/10/12 13:32","price":53.24},{"date":"1397/10/12 14:08","price":53.31},{"date":"1397/10/12 14:32","price":53.09},{"date":"1397/10/12 15:08","price":53.28},{"date":"1397/10/12 15:32","price":53.41},{"date":"1397/10/12 16:32","price":53.27},{"date":"1397/10/12 17:08","price":53.17},{"date":"1397/10/12 17:32","price":53.2},{"date":"1397/10/12 18:08","price":53.13},{"date":"1397/10/12 18:32","price":53.2},{"date":"1397/10/12 19:08","price":55.48},{"date":"1397/10/12 20:08","price":56.24},{"date":"1397/10/12 20:32","price":55.69},{"date":"1397/10/12 21:08","price":55.94},{"date":"1397/10/12 21:32","price":55.77},{"date":"1397/10/12 22:08","price":55.72},{"date":"1397/10/12 22:32","price":54.98},{"date":"1397/10/12 23:08","price":55.04},{"date":"1397/10/12 23:32","price":54.95}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398