کمترین: 
2.909
بیشترین: 
3.026
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.945
زمان: 
10/12 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 دی 1397 , 2.945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 03:08","price":2.969},{"date":"1397/10/12 03:32","price":2.989},{"date":"1397/10/12 04:08","price":2.992},{"date":"1397/10/12 04:32","price":2.986},{"date":"1397/10/12 05:08","price":3.017},{"date":"1397/10/12 05:32","price":3.013},{"date":"1397/10/12 06:08","price":3.017},{"date":"1397/10/12 06:32","price":3.018},{"date":"1397/10/12 07:08","price":3.016},{"date":"1397/10/12 07:32","price":3.018},{"date":"1397/10/12 08:08","price":3.016},{"date":"1397/10/12 08:32","price":3.014},{"date":"1397/10/12 09:08","price":3.026},{"date":"1397/10/12 09:32","price":3.024},{"date":"1397/10/12 10:08","price":3.026},{"date":"1397/10/12 11:08","price":2.988},{"date":"1397/10/12 11:32","price":2.967},{"date":"1397/10/12 12:08","price":3.009},{"date":"1397/10/12 12:32","price":3.008},{"date":"1397/10/12 13:08","price":3.006},{"date":"1397/10/12 13:32","price":3.001},{"date":"1397/10/12 14:08","price":3.01},{"date":"1397/10/12 14:32","price":2.997},{"date":"1397/10/12 15:08","price":2.986},{"date":"1397/10/12 15:32","price":2.989},{"date":"1397/10/12 16:08","price":2.992},{"date":"1397/10/12 16:32","price":2.968},{"date":"1397/10/12 17:08","price":2.963},{"date":"1397/10/12 17:32","price":2.928},{"date":"1397/10/12 18:08","price":2.909},{"date":"1397/10/12 18:32","price":2.944},{"date":"1397/10/12 19:08","price":2.943},{"date":"1397/10/12 20:08","price":2.965},{"date":"1397/10/12 20:32","price":2.954},{"date":"1397/10/12 21:08","price":2.966},{"date":"1397/10/12 21:32","price":2.959},{"date":"1397/10/12 22:08","price":2.973},{"date":"1397/10/12 22:32","price":2.982},{"date":"1397/10/12 23:08","price":2.958},{"date":"1397/10/12 23:32","price":2.945}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398