کمترین: 
1.2775
بیشترین: 
1.3731
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3252
زمان: 
10/12 23:32
قیمت بنزین امروز 12 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 دی 1397 , 1.3252 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 03:08","price":1.3145},{"date":"1397/10/12 03:32","price":1.3125},{"date":"1397/10/12 04:32","price":1.3135},{"date":"1397/10/12 05:08","price":1.311},{"date":"1397/10/12 05:32","price":1.3025},{"date":"1397/10/12 06:08","price":1.3},{"date":"1397/10/12 06:32","price":1.299},{"date":"1397/10/12 07:08","price":1.298},{"date":"1397/10/12 07:32","price":1.294},{"date":"1397/10/12 08:08","price":1.291},{"date":"1397/10/12 08:32","price":1.2893},{"date":"1397/10/12 09:08","price":1.2915},{"date":"1397/10/12 09:32","price":1.287},{"date":"1397/10/12 11:08","price":1.2905},{"date":"1397/10/12 11:32","price":1.292},{"date":"1397/10/12 12:08","price":1.2775},{"date":"1397/10/12 12:32","price":1.2814},{"date":"1397/10/12 13:08","price":1.281},{"date":"1397/10/12 13:32","price":1.2875},{"date":"1397/10/12 14:08","price":1.286},{"date":"1397/10/12 14:32","price":1.2829},{"date":"1397/10/12 15:08","price":1.286},{"date":"1397/10/12 15:32","price":1.2914},{"date":"1397/10/12 16:08","price":1.2905},{"date":"1397/10/12 16:32","price":1.2882},{"date":"1397/10/12 17:08","price":1.2867},{"date":"1397/10/12 17:32","price":1.2885},{"date":"1397/10/12 18:32","price":1.2908},{"date":"1397/10/12 19:08","price":1.3533},{"date":"1397/10/12 20:08","price":1.3731},{"date":"1397/10/12 20:32","price":1.366},{"date":"1397/10/12 21:08","price":1.3667},{"date":"1397/10/12 22:08","price":1.3587},{"date":"1397/10/12 22:32","price":1.335},{"date":"1397/10/12 23:08","price":1.3303},{"date":"1397/10/12 23:32","price":1.3252}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398