کمترین: 
1.6487
بیشترین: 
1.7385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.702
زمان: 
10/12 23:32
قیمت نفت کوره امروز 12 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 دی 1397 , 1.702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 03:08","price":1.6882},{"date":"1397/10/12 03:32","price":1.6856},{"date":"1397/10/12 04:08","price":1.6846},{"date":"1397/10/12 04:32","price":1.6845},{"date":"1397/10/12 05:08","price":1.6868},{"date":"1397/10/12 05:32","price":1.6754},{"date":"1397/10/12 06:08","price":1.6726},{"date":"1397/10/12 06:32","price":1.6698},{"date":"1397/10/12 07:08","price":1.6691},{"date":"1397/10/12 07:32","price":1.6663},{"date":"1397/10/12 08:08","price":1.6635},{"date":"1397/10/12 08:32","price":1.6643},{"date":"1397/10/12 09:08","price":1.6657},{"date":"1397/10/12 09:32","price":1.6594},{"date":"1397/10/12 10:08","price":1.659},{"date":"1397/10/12 11:08","price":1.6618},{"date":"1397/10/12 11:32","price":1.6627},{"date":"1397/10/12 12:08","price":1.6487},{"date":"1397/10/12 12:32","price":1.6516},{"date":"1397/10/12 13:08","price":1.6591},{"date":"1397/10/12 13:32","price":1.6676},{"date":"1397/10/12 14:08","price":1.6686},{"date":"1397/10/12 14:32","price":1.6631},{"date":"1397/10/12 15:08","price":1.6709},{"date":"1397/10/12 15:32","price":1.6759},{"date":"1397/10/12 16:08","price":1.6744},{"date":"1397/10/12 16:32","price":1.6719},{"date":"1397/10/12 17:08","price":1.6691},{"date":"1397/10/12 17:32","price":1.6677},{"date":"1397/10/12 18:08","price":1.6679},{"date":"1397/10/12 18:32","price":1.6692},{"date":"1397/10/12 19:08","price":1.7244},{"date":"1397/10/12 20:08","price":1.7385},{"date":"1397/10/12 20:32","price":1.7288},{"date":"1397/10/12 21:08","price":1.7351},{"date":"1397/10/12 21:32","price":1.7321},{"date":"1397/10/12 22:08","price":1.725},{"date":"1397/10/12 22:32","price":1.705},{"date":"1397/10/12 23:08","price":1.6989},{"date":"1397/10/12 23:32","price":1.702}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398