کمترین: 
44.62
بیشترین: 
47.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46.53
زمان: 
10/12 23:32
قیمت نفت سبک امروز 12 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 دی 1397 , 46.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 03:08","price":45.83},{"date":"1397/10/12 03:32","price":45.88},{"date":"1397/10/12 04:32","price":45.85},{"date":"1397/10/12 05:08","price":45.86},{"date":"1397/10/12 05:32","price":45.49},{"date":"1397/10/12 06:08","price":45.37},{"date":"1397/10/12 06:32","price":45.34},{"date":"1397/10/12 07:08","price":45.3},{"date":"1397/10/12 07:32","price":45.15},{"date":"1397/10/12 08:08","price":44.98},{"date":"1397/10/12 08:32","price":44.91},{"date":"1397/10/12 09:08","price":45.05},{"date":"1397/10/12 09:32","price":44.9},{"date":"1397/10/12 10:08","price":44.81},{"date":"1397/10/12 11:08","price":44.86},{"date":"1397/10/12 11:32","price":44.92},{"date":"1397/10/12 12:08","price":44.64},{"date":"1397/10/12 12:32","price":44.69},{"date":"1397/10/12 13:08","price":44.76},{"date":"1397/10/12 13:32","price":45.03},{"date":"1397/10/12 14:08","price":45.02},{"date":"1397/10/12 14:32","price":44.88},{"date":"1397/10/12 15:08","price":44.96},{"date":"1397/10/12 15:32","price":45},{"date":"1397/10/12 16:08","price":45.05},{"date":"1397/10/12 16:32","price":44.92},{"date":"1397/10/12 17:08","price":44.7},{"date":"1397/10/12 17:32","price":44.73},{"date":"1397/10/12 18:08","price":44.62},{"date":"1397/10/12 18:32","price":44.64},{"date":"1397/10/12 19:08","price":46.59},{"date":"1397/10/12 20:08","price":47.56},{"date":"1397/10/12 20:32","price":47.2},{"date":"1397/10/12 21:08","price":47.43},{"date":"1397/10/12 21:32","price":47.27},{"date":"1397/10/12 22:32","price":46.59},{"date":"1397/10/12 23:08","price":46.67},{"date":"1397/10/12 23:32","price":46.53}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398