کمترین: 
1.6886
بیشترین: 
1.6918
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6886
زمان: 
10/11 02:08
قیمت نفت کوره امروز 11 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 دی 1397 , 1.6886 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 00:08","price":1.6915},{"date":"1397/10/11 00:32","price":1.6918},{"date":"1397/10/11 01:08","price":1.6898},{"date":"1397/10/11 01:32","price":1.6887},{"date":"1397/10/11 02:08","price":1.6886}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398