کمترین: 
24.59
بیشترین: 
25.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.59
زمان: 
10/10 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 10 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 10 دی 1397 , 24.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 11:08","price":25.21},{"date":"1397/10/10 11:32","price":25.28},{"date":"1397/10/10 12:08","price":25.19},{"date":"1397/10/10 12:32","price":25.33},{"date":"1397/10/10 13:08","price":25.28},{"date":"1397/10/10 13:32","price":25.2},{"date":"1397/10/10 14:08","price":25.14},{"date":"1397/10/10 14:32","price":25.12},{"date":"1397/10/10 15:08","price":25},{"date":"1397/10/10 16:08","price":24.96},{"date":"1397/10/10 17:08","price":24.92},{"date":"1397/10/10 17:32","price":24.61},{"date":"1397/10/10 18:08","price":24.69},{"date":"1397/10/10 18:32","price":24.64},{"date":"1397/10/10 19:08","price":24.91},{"date":"1397/10/10 20:08","price":24.59}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398