کمترین: 
496
بیشترین: 
511.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
511
زمان: 
10/10 17:08
قیمت گازوئیل امروز 10 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 دی 1397 , 511 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 05:08","price":496},{"date":"1397/10/10 06:08","price":496.25},{"date":"1397/10/10 06:32","price":498.88},{"date":"1397/10/10 07:08","price":498.63},{"date":"1397/10/10 07:32","price":498.75},{"date":"1397/10/10 08:08","price":499.25},{"date":"1397/10/10 08:32","price":500},{"date":"1397/10/10 09:08","price":499.63},{"date":"1397/10/10 10:08","price":500.63},{"date":"1397/10/10 10:32","price":501.25},{"date":"1397/10/10 11:08","price":502.88},{"date":"1397/10/10 11:32","price":503.75},{"date":"1397/10/10 12:08","price":506.63},{"date":"1397/10/10 12:32","price":506.13},{"date":"1397/10/10 13:08","price":504},{"date":"1397/10/10 13:32","price":504.63},{"date":"1397/10/10 14:08","price":505.88},{"date":"1397/10/10 14:32","price":503.38},{"date":"1397/10/10 15:08","price":503.88},{"date":"1397/10/10 15:32","price":509.88},{"date":"1397/10/10 16:08","price":511.38},{"date":"1397/10/10 17:08","price":511}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398