کمترین: 
52.83
بیشترین: 
54.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.13
زمان: 
10/10 23:32
قیمت نفت برنت امروز 10 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 دی 1397 , 54.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 05:08","price":53.32},{"date":"1397/10/10 05:32","price":53.35},{"date":"1397/10/10 06:08","price":53.41},{"date":"1397/10/10 06:32","price":53.76},{"date":"1397/10/10 07:08","price":53.7},{"date":"1397/10/10 07:32","price":53.73},{"date":"1397/10/10 08:08","price":53.82},{"date":"1397/10/10 08:32","price":53.78},{"date":"1397/10/10 09:08","price":53.79},{"date":"1397/10/10 10:08","price":53.92},{"date":"1397/10/10 10:32","price":54.01},{"date":"1397/10/10 11:08","price":54.17},{"date":"1397/10/10 11:32","price":54.31},{"date":"1397/10/10 12:08","price":54.48},{"date":"1397/10/10 12:32","price":54.4},{"date":"1397/10/10 13:08","price":54.1},{"date":"1397/10/10 13:32","price":54.14},{"date":"1397/10/10 14:32","price":53.84},{"date":"1397/10/10 15:08","price":53.95},{"date":"1397/10/10 15:32","price":54.45},{"date":"1397/10/10 16:08","price":54.6},{"date":"1397/10/10 17:08","price":54.27},{"date":"1397/10/10 17:32","price":53.98},{"date":"1397/10/10 18:08","price":53.84},{"date":"1397/10/10 18:32","price":53.59},{"date":"1397/10/10 19:08","price":53.08},{"date":"1397/10/10 20:08","price":52.83},{"date":"1397/10/10 21:08","price":53.24},{"date":"1397/10/10 21:32","price":53.56},{"date":"1397/10/10 22:08","price":53.59},{"date":"1397/10/10 22:32","price":53.44},{"date":"1397/10/10 23:08","price":53.23},{"date":"1397/10/10 23:32","price":54.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398