کمترین: 
2.966
بیشترین: 
3.132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.982
زمان: 
10/10 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 10 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 دی 1397 , 2.982 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 03:08","price":3.083},{"date":"1397/10/10 04:08","price":3.092},{"date":"1397/10/10 04:32","price":3.093},{"date":"1397/10/10 05:08","price":3.12},{"date":"1397/10/10 05:32","price":3.112},{"date":"1397/10/10 06:08","price":3.117},{"date":"1397/10/10 06:32","price":3.122},{"date":"1397/10/10 07:08","price":3.123},{"date":"1397/10/10 07:32","price":3.121},{"date":"1397/10/10 08:08","price":3.119},{"date":"1397/10/10 08:32","price":3.118},{"date":"1397/10/10 09:08","price":3.132},{"date":"1397/10/10 10:08","price":3.13},{"date":"1397/10/10 10:32","price":3.127},{"date":"1397/10/10 11:08","price":3.132},{"date":"1397/10/10 11:32","price":3.105},{"date":"1397/10/10 12:08","price":3.079},{"date":"1397/10/10 12:32","price":3.09},{"date":"1397/10/10 13:08","price":3.099},{"date":"1397/10/10 13:32","price":3.103},{"date":"1397/10/10 14:08","price":3.093},{"date":"1397/10/10 14:32","price":3.097},{"date":"1397/10/10 15:08","price":3.102},{"date":"1397/10/10 15:32","price":3.094},{"date":"1397/10/10 16:08","price":3.101},{"date":"1397/10/10 17:08","price":3.128},{"date":"1397/10/10 17:32","price":3.12},{"date":"1397/10/10 18:08","price":3.106},{"date":"1397/10/10 18:32","price":3.082},{"date":"1397/10/10 19:08","price":3.09},{"date":"1397/10/10 20:08","price":3.054},{"date":"1397/10/10 21:08","price":3.037},{"date":"1397/10/10 21:32","price":3.038},{"date":"1397/10/10 22:08","price":3.03},{"date":"1397/10/10 22:32","price":3.016},{"date":"1397/10/10 23:08","price":2.966},{"date":"1397/10/10 23:32","price":2.982}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398