کمترین: 
1.2819
بیشترین: 
1.3375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3095
زمان: 
10/10 23:32
قیمت بنزین امروز 10 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 دی 1397 , 1.3095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 03:08","price":1.3075},{"date":"1397/10/10 04:08","price":1.3055},{"date":"1397/10/10 04:32","price":1.307},{"date":"1397/10/10 05:08","price":1.3045},{"date":"1397/10/10 05:32","price":1.305},{"date":"1397/10/10 06:08","price":1.3055},{"date":"1397/10/10 06:32","price":1.3095},{"date":"1397/10/10 07:08","price":1.31},{"date":"1397/10/10 07:32","price":1.3125},{"date":"1397/10/10 08:08","price":1.314},{"date":"1397/10/10 08:32","price":1.3155},{"date":"1397/10/10 09:08","price":1.317},{"date":"1397/10/10 10:08","price":1.318},{"date":"1397/10/10 10:32","price":1.321},{"date":"1397/10/10 11:08","price":1.327},{"date":"1397/10/10 11:32","price":1.3275},{"date":"1397/10/10 12:08","price":1.3325},{"date":"1397/10/10 13:08","price":1.3275},{"date":"1397/10/10 13:32","price":1.3295},{"date":"1397/10/10 14:08","price":1.329},{"date":"1397/10/10 14:32","price":1.3211},{"date":"1397/10/10 15:08","price":1.3245},{"date":"1397/10/10 15:32","price":1.3359},{"date":"1397/10/10 16:08","price":1.3375},{"date":"1397/10/10 17:08","price":1.3258},{"date":"1397/10/10 17:32","price":1.3135},{"date":"1397/10/10 18:08","price":1.3085},{"date":"1397/10/10 18:32","price":1.298},{"date":"1397/10/10 19:08","price":1.2888},{"date":"1397/10/10 20:08","price":1.2819},{"date":"1397/10/10 21:08","price":1.2914},{"date":"1397/10/10 21:32","price":1.2955},{"date":"1397/10/10 22:08","price":1.2956},{"date":"1397/10/10 22:32","price":1.2915},{"date":"1397/10/10 23:08","price":1.2912},{"date":"1397/10/10 23:32","price":1.3095}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398