کمترین: 
1.6595
بیشترین: 
1.704
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6879
زمان: 
10/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 دی 1397 , 1.6879 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 03:08","price":1.6681},{"date":"1397/10/10 04:08","price":1.6633},{"date":"1397/10/10 04:32","price":1.6653},{"date":"1397/10/10 05:08","price":1.6627},{"date":"1397/10/10 05:32","price":1.6622},{"date":"1397/10/10 06:08","price":1.6641},{"date":"1397/10/10 06:32","price":1.672},{"date":"1397/10/10 07:08","price":1.6709},{"date":"1397/10/10 07:32","price":1.6717},{"date":"1397/10/10 08:08","price":1.6737},{"date":"1397/10/10 08:32","price":1.6746},{"date":"1397/10/10 09:08","price":1.6745},{"date":"1397/10/10 10:08","price":1.6766},{"date":"1397/10/10 10:32","price":1.6782},{"date":"1397/10/10 11:08","price":1.6833},{"date":"1397/10/10 11:32","price":1.6879},{"date":"1397/10/10 12:08","price":1.6902},{"date":"1397/10/10 12:32","price":1.6925},{"date":"1397/10/10 13:08","price":1.6867},{"date":"1397/10/10 13:32","price":1.6885},{"date":"1397/10/10 14:08","price":1.6879},{"date":"1397/10/10 14:32","price":1.6821},{"date":"1397/10/10 15:08","price":1.6829},{"date":"1397/10/10 15:32","price":1.7016},{"date":"1397/10/10 16:08","price":1.704},{"date":"1397/10/10 17:08","price":1.6961},{"date":"1397/10/10 17:32","price":1.689},{"date":"1397/10/10 18:08","price":1.6841},{"date":"1397/10/10 18:32","price":1.6831},{"date":"1397/10/10 19:08","price":1.666},{"date":"1397/10/10 20:08","price":1.6595},{"date":"1397/10/10 21:08","price":1.666},{"date":"1397/10/10 21:32","price":1.6744},{"date":"1397/10/10 22:08","price":1.675},{"date":"1397/10/10 22:32","price":1.674},{"date":"1397/10/10 23:08","price":1.6715},{"date":"1397/10/10 23:32","price":1.6879}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398