کمترین: 
44.94
بیشترین: 
46.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45.69
زمان: 
10/10 23:32
قیمت نفت سبک امروز 10 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 دی 1397 , 45.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 03:08","price":45.61},{"date":"1397/10/10 04:08","price":45.52},{"date":"1397/10/10 04:32","price":45.55},{"date":"1397/10/10 05:08","price":45.47},{"date":"1397/10/10 05:32","price":45.45},{"date":"1397/10/10 06:08","price":45.47},{"date":"1397/10/10 06:32","price":45.79},{"date":"1397/10/10 07:08","price":45.76},{"date":"1397/10/10 08:08","price":45.84},{"date":"1397/10/10 08:32","price":45.8},{"date":"1397/10/10 09:08","price":45.82},{"date":"1397/10/10 10:08","price":45.86},{"date":"1397/10/10 10:32","price":45.92},{"date":"1397/10/10 11:08","price":46.06},{"date":"1397/10/10 11:32","price":46.17},{"date":"1397/10/10 12:08","price":46.28},{"date":"1397/10/10 12:32","price":46.16},{"date":"1397/10/10 13:08","price":45.98},{"date":"1397/10/10 14:08","price":46},{"date":"1397/10/10 14:32","price":45.73},{"date":"1397/10/10 15:08","price":45.82},{"date":"1397/10/10 15:32","price":46.19},{"date":"1397/10/10 16:08","price":46.36},{"date":"1397/10/10 17:08","price":46.11},{"date":"1397/10/10 17:32","price":45.91},{"date":"1397/10/10 18:08","price":45.7},{"date":"1397/10/10 18:32","price":45.45},{"date":"1397/10/10 19:08","price":45.06},{"date":"1397/10/10 20:08","price":44.94},{"date":"1397/10/10 21:08","price":45.23},{"date":"1397/10/10 21:32","price":45.45},{"date":"1397/10/10 22:08","price":45.43},{"date":"1397/10/10 22:32","price":45.33},{"date":"1397/10/10 23:08","price":44.95},{"date":"1397/10/10 23:32","price":45.69}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398