کمترین: 
45.12
بیشترین: 
45.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45.12
زمان: 
10/8 10:08
قیمت نفت سبک امروز 8 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 دی 1397 , 45.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 10:08","price":45.12}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398