کمترین: 
1.6959
بیشترین: 
1.7068
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6959
زمان: 
10/7 01:32
قیمت نفت کوره امروز 7 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 دی 1397 , 1.6959 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/07 00:08","price":1.698},{"date":"1397/10/07 00:32","price":1.702},{"date":"1397/10/07 01:08","price":1.7068},{"date":"1397/10/07 01:32","price":1.6959}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398