کمترین: 
45.23
بیشترین: 
45.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45.31
زمان: 
10/7 01:32
قیمت نفت سبک امروز 7 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 دی 1397 , 45.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/07 00:08","price":45.23},{"date":"1397/10/07 00:32","price":45.45},{"date":"1397/10/07 01:08","price":45.66},{"date":"1397/10/07 01:32","price":45.31}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398