کمترین: 
24.79
بیشترین: 
25.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25.03
زمان: 
10/6 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 6 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 6 دی 1397 , 25.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 11:08","price":25.5},{"date":"1397/10/06 11:32","price":25.43},{"date":"1397/10/06 12:08","price":25.4},{"date":"1397/10/06 12:32","price":25.2},{"date":"1397/10/06 13:08","price":25.08},{"date":"1397/10/06 13:32","price":25},{"date":"1397/10/06 14:08","price":24.99},{"date":"1397/10/06 14:32","price":24.97},{"date":"1397/10/06 15:08","price":24.93},{"date":"1397/10/06 15:32","price":24.79},{"date":"1397/10/06 16:08","price":24.94},{"date":"1397/10/06 16:32","price":24.96},{"date":"1397/10/06 17:08","price":25.02},{"date":"1397/10/06 18:08","price":24.85},{"date":"1397/10/06 18:32","price":24.84},{"date":"1397/10/06 19:32","price":24.81},{"date":"1397/10/06 20:08","price":24.9},{"date":"1397/10/06 21:08","price":25.03}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398