کمترین: 
3.37
بیشترین: 
3.538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.538
زمان: 
10/6 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 6 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 دی 1397 , 3.538 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 00:08","price":3.403},{"date":"1397/10/06 00:32","price":3.411},{"date":"1397/10/06 01:08","price":3.421},{"date":"1397/10/06 01:32","price":3.417},{"date":"1397/10/06 02:08","price":3.425},{"date":"1397/10/06 03:08","price":3.421},{"date":"1397/10/06 04:08","price":3.425},{"date":"1397/10/06 04:32","price":3.421},{"date":"1397/10/06 05:08","price":3.426},{"date":"1397/10/06 05:32","price":3.425},{"date":"1397/10/06 06:08","price":3.429},{"date":"1397/10/06 07:08","price":3.407},{"date":"1397/10/06 07:32","price":3.414},{"date":"1397/10/06 08:08","price":3.419},{"date":"1397/10/06 08:32","price":3.446},{"date":"1397/10/06 09:08","price":3.404},{"date":"1397/10/06 09:32","price":3.392},{"date":"1397/10/06 10:08","price":3.394},{"date":"1397/10/06 10:32","price":3.404},{"date":"1397/10/06 11:08","price":3.37},{"date":"1397/10/06 11:32","price":3.399},{"date":"1397/10/06 12:08","price":3.413},{"date":"1397/10/06 12:32","price":3.437},{"date":"1397/10/06 13:08","price":3.461},{"date":"1397/10/06 13:32","price":3.458},{"date":"1397/10/06 14:08","price":3.432},{"date":"1397/10/06 14:32","price":3.459},{"date":"1397/10/06 15:08","price":3.466},{"date":"1397/10/06 15:32","price":3.503},{"date":"1397/10/06 16:08","price":3.51},{"date":"1397/10/06 16:32","price":3.49},{"date":"1397/10/06 17:08","price":3.454},{"date":"1397/10/06 18:08","price":3.425},{"date":"1397/10/06 18:32","price":3.38},{"date":"1397/10/06 19:08","price":3.405},{"date":"1397/10/06 19:32","price":3.442},{"date":"1397/10/06 20:08","price":3.432},{"date":"1397/10/06 21:08","price":3.427},{"date":"1397/10/06 21:32","price":3.441},{"date":"1397/10/06 22:08","price":3.476},{"date":"1397/10/06 22:32","price":3.481},{"date":"1397/10/06 23:08","price":3.538}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398