کمترین: 
1.2885
بیشترین: 
1.345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3125
زمان: 
10/6 23:08
قیمت بنزین امروز 6 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 دی 1397 , 1.3125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 00:08","price":1.3425},{"date":"1397/10/06 00:32","price":1.3445},{"date":"1397/10/06 01:08","price":1.345},{"date":"1397/10/06 01:32","price":1.342},{"date":"1397/10/06 03:08","price":1.343},{"date":"1397/10/06 04:08","price":1.3415},{"date":"1397/10/06 04:32","price":1.335},{"date":"1397/10/06 05:08","price":1.326},{"date":"1397/10/06 05:32","price":1.3237},{"date":"1397/10/06 06:08","price":1.332},{"date":"1397/10/06 07:08","price":1.33},{"date":"1397/10/06 07:32","price":1.3315},{"date":"1397/10/06 08:08","price":1.3295},{"date":"1397/10/06 08:32","price":1.332},{"date":"1397/10/06 09:08","price":1.3365},{"date":"1397/10/06 09:32","price":1.332},{"date":"1397/10/06 10:08","price":1.328},{"date":"1397/10/06 10:32","price":1.33},{"date":"1397/10/06 11:08","price":1.321},{"date":"1397/10/06 11:32","price":1.3203},{"date":"1397/10/06 12:08","price":1.3195},{"date":"1397/10/06 12:32","price":1.3155},{"date":"1397/10/06 13:08","price":1.2999},{"date":"1397/10/06 13:32","price":1.2885},{"date":"1397/10/06 14:08","price":1.3016},{"date":"1397/10/06 14:32","price":1.3025},{"date":"1397/10/06 15:08","price":1.3064},{"date":"1397/10/06 15:32","price":1.3015},{"date":"1397/10/06 16:08","price":1.3017},{"date":"1397/10/06 16:32","price":1.3025},{"date":"1397/10/06 17:08","price":1.3154},{"date":"1397/10/06 18:08","price":1.3205},{"date":"1397/10/06 18:32","price":1.3197},{"date":"1397/10/06 19:08","price":1.3165},{"date":"1397/10/06 19:32","price":1.3237},{"date":"1397/10/06 20:08","price":1.3239},{"date":"1397/10/06 21:08","price":1.3163},{"date":"1397/10/06 21:32","price":1.3199},{"date":"1397/10/06 22:08","price":1.3214},{"date":"1397/10/06 22:32","price":1.318},{"date":"1397/10/06 23:08","price":1.3125}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398