کمترین: 
497.38
بیشترین: 
517.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497.38
زمان: 
10/6 23:08
قیمت گازوئیل امروز 6 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 دی 1397 , 497.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 00:08","price":517.5},{"date":"1397/10/06 00:32","price":517.88},{"date":"1397/10/06 01:08","price":517.75},{"date":"1397/10/06 01:32","price":516.75},{"date":"1397/10/06 02:08","price":517.25},{"date":"1397/10/06 05:08","price":511.38},{"date":"1397/10/06 05:32","price":510.5},{"date":"1397/10/06 06:08","price":514.5},{"date":"1397/10/06 07:08","price":513.25},{"date":"1397/10/06 07:32","price":513.63},{"date":"1397/10/06 08:08","price":513.13},{"date":"1397/10/06 08:32","price":513.75},{"date":"1397/10/06 09:08","price":515.13},{"date":"1397/10/06 09:32","price":513.63},{"date":"1397/10/06 10:08","price":512.25},{"date":"1397/10/06 10:32","price":512.88},{"date":"1397/10/06 11:08","price":509.88},{"date":"1397/10/06 11:32","price":510.38},{"date":"1397/10/06 12:08","price":509.75},{"date":"1397/10/06 12:32","price":509.88},{"date":"1397/10/06 13:08","price":506.38},{"date":"1397/10/06 13:32","price":503.88},{"date":"1397/10/06 14:08","price":509.38},{"date":"1397/10/06 14:32","price":508.75},{"date":"1397/10/06 15:08","price":510.25},{"date":"1397/10/06 15:32","price":509.13},{"date":"1397/10/06 16:08","price":507.63},{"date":"1397/10/06 16:32","price":507.13},{"date":"1397/10/06 17:08","price":510.13},{"date":"1397/10/06 18:08","price":507.38},{"date":"1397/10/06 18:32","price":509},{"date":"1397/10/06 19:08","price":508.13},{"date":"1397/10/06 19:32","price":510.38},{"date":"1397/10/06 20:08","price":506.63},{"date":"1397/10/06 21:08","price":502.63},{"date":"1397/10/06 21:32","price":503},{"date":"1397/10/06 22:08","price":502.38},{"date":"1397/10/06 22:32","price":500},{"date":"1397/10/06 23:08","price":497.38}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398