کمترین: 
1.6763
بیشترین: 
1.7521
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6763
زمان: 
10/6 23:08
قیمت نفت کوره امروز 6 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 دی 1397 , 1.6763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 00:08","price":1.7464},{"date":"1397/10/06 00:32","price":1.7521},{"date":"1397/10/06 01:08","price":1.7462},{"date":"1397/10/06 01:32","price":1.7424},{"date":"1397/10/06 02:08","price":1.7436},{"date":"1397/10/06 03:08","price":1.7432},{"date":"1397/10/06 04:08","price":1.7409},{"date":"1397/10/06 04:32","price":1.7356},{"date":"1397/10/06 05:08","price":1.7308},{"date":"1397/10/06 05:32","price":1.7281},{"date":"1397/10/06 06:08","price":1.7381},{"date":"1397/10/06 07:08","price":1.7342},{"date":"1397/10/06 07:32","price":1.7351},{"date":"1397/10/06 08:08","price":1.7337},{"date":"1397/10/06 08:32","price":1.7356},{"date":"1397/10/06 09:08","price":1.7401},{"date":"1397/10/06 09:32","price":1.7353},{"date":"1397/10/06 10:08","price":1.7317},{"date":"1397/10/06 10:32","price":1.7327},{"date":"1397/10/06 11:08","price":1.7234},{"date":"1397/10/06 11:32","price":1.7246},{"date":"1397/10/06 12:08","price":1.7249},{"date":"1397/10/06 12:32","price":1.7245},{"date":"1397/10/06 13:08","price":1.713},{"date":"1397/10/06 13:32","price":1.7077},{"date":"1397/10/06 14:08","price":1.7233},{"date":"1397/10/06 14:32","price":1.7197},{"date":"1397/10/06 15:08","price":1.7264},{"date":"1397/10/06 15:32","price":1.7205},{"date":"1397/10/06 16:08","price":1.7174},{"date":"1397/10/06 16:32","price":1.7146},{"date":"1397/10/06 17:08","price":1.7243},{"date":"1397/10/06 18:08","price":1.7118},{"date":"1397/10/06 18:32","price":1.7178},{"date":"1397/10/06 19:08","price":1.7126},{"date":"1397/10/06 19:32","price":1.7208},{"date":"1397/10/06 20:08","price":1.7051},{"date":"1397/10/06 21:08","price":1.6924},{"date":"1397/10/06 21:32","price":1.6992},{"date":"1397/10/06 22:08","price":1.6936},{"date":"1397/10/06 22:32","price":1.6898},{"date":"1397/10/06 23:08","price":1.6763}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398