کمترین: 
52.78
بیشترین: 
55.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.78
زمان: 
10/6 23:08
قیمت نفت برنت امروز 6 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 دی 1397 , 52.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 00:08","price":55.2},{"date":"1397/10/06 00:32","price":55.32},{"date":"1397/10/06 01:08","price":55.34},{"date":"1397/10/06 01:32","price":55.23},{"date":"1397/10/06 02:08","price":55.15},{"date":"1397/10/06 02:32","price":55.2},{"date":"1397/10/06 03:08","price":55.19},{"date":"1397/10/06 05:08","price":54.37},{"date":"1397/10/06 05:32","price":54.23},{"date":"1397/10/06 06:08","price":54.67},{"date":"1397/10/06 07:08","price":54.59},{"date":"1397/10/06 07:32","price":54.67},{"date":"1397/10/06 08:08","price":54.56},{"date":"1397/10/06 08:32","price":54.69},{"date":"1397/10/06 09:08","price":54.88},{"date":"1397/10/06 09:32","price":54.7},{"date":"1397/10/06 10:08","price":54.47},{"date":"1397/10/06 10:32","price":54.58},{"date":"1397/10/06 11:08","price":54.14},{"date":"1397/10/06 11:32","price":54.08},{"date":"1397/10/06 12:08","price":54.17},{"date":"1397/10/06 12:32","price":54.12},{"date":"1397/10/06 13:08","price":53.63},{"date":"1397/10/06 13:32","price":53.29},{"date":"1397/10/06 14:08","price":53.86},{"date":"1397/10/06 15:08","price":54.08},{"date":"1397/10/06 15:32","price":53.81},{"date":"1397/10/06 16:08","price":53.75},{"date":"1397/10/06 16:32","price":53.69},{"date":"1397/10/06 17:08","price":54.01},{"date":"1397/10/06 18:08","price":53.7},{"date":"1397/10/06 18:32","price":53.86},{"date":"1397/10/06 19:08","price":53.74},{"date":"1397/10/06 19:32","price":53.92},{"date":"1397/10/06 20:08","price":53.62},{"date":"1397/10/06 21:08","price":53.32},{"date":"1397/10/06 21:32","price":53.53},{"date":"1397/10/06 22:08","price":53.48},{"date":"1397/10/06 22:32","price":53.24},{"date":"1397/10/06 23:08","price":52.78}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398