کمترین: 
44.59
بیشترین: 
46.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44.59
زمان: 
10/6 23:08
قیمت نفت سبک امروز 6 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 دی 1397 , 44.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 00:08","price":46.62},{"date":"1397/10/06 00:32","price":46.78},{"date":"1397/10/06 01:08","price":46.73},{"date":"1397/10/06 01:32","price":46.58},{"date":"1397/10/06 02:08","price":46.61},{"date":"1397/10/06 03:08","price":46.58},{"date":"1397/10/06 04:08","price":46.49},{"date":"1397/10/06 04:32","price":46.18},{"date":"1397/10/06 05:08","price":45.9},{"date":"1397/10/06 05:32","price":45.77},{"date":"1397/10/06 06:08","price":46.14},{"date":"1397/10/06 07:08","price":46.05},{"date":"1397/10/06 07:32","price":46.08},{"date":"1397/10/06 08:08","price":46.05},{"date":"1397/10/06 08:32","price":46.1},{"date":"1397/10/06 09:08","price":46.33},{"date":"1397/10/06 09:32","price":46.16},{"date":"1397/10/06 10:08","price":45.91},{"date":"1397/10/06 10:32","price":46.03},{"date":"1397/10/06 11:08","price":45.72},{"date":"1397/10/06 11:32","price":45.68},{"date":"1397/10/06 12:08","price":45.79},{"date":"1397/10/06 12:32","price":45.77},{"date":"1397/10/06 13:08","price":45.28},{"date":"1397/10/06 13:32","price":45.03},{"date":"1397/10/06 14:08","price":45.47},{"date":"1397/10/06 14:32","price":45.52},{"date":"1397/10/06 15:08","price":45.66},{"date":"1397/10/06 15:32","price":45.41},{"date":"1397/10/06 16:32","price":45.31},{"date":"1397/10/06 17:08","price":45.63},{"date":"1397/10/06 18:08","price":45.38},{"date":"1397/10/06 18:32","price":45.37},{"date":"1397/10/06 19:08","price":45.2},{"date":"1397/10/06 19:32","price":45.38},{"date":"1397/10/06 20:08","price":45.14},{"date":"1397/10/06 21:08","price":45.01},{"date":"1397/10/06 21:32","price":45.24},{"date":"1397/10/06 22:08","price":45.2},{"date":"1397/10/06 22:32","price":44.95},{"date":"1397/10/06 23:08","price":44.59}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398