کمترین: 
485.13
بیشترین: 
515.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
515.38
زمان: 
10/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 دی 1397 , 515.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 11:08","price":486.63},{"date":"1397/10/05 11:32","price":485.13},{"date":"1397/10/05 12:08","price":485.25},{"date":"1397/10/05 12:32","price":485.38},{"date":"1397/10/05 13:08","price":490.13},{"date":"1397/10/05 13:32","price":489.75},{"date":"1397/10/05 14:08","price":490.5},{"date":"1397/10/05 14:32","price":490.13},{"date":"1397/10/05 15:08","price":490.75},{"date":"1397/10/05 16:08","price":490.13},{"date":"1397/10/05 16:32","price":489.38},{"date":"1397/10/05 17:08","price":486.25},{"date":"1397/10/05 17:32","price":488},{"date":"1397/10/05 18:08","price":492.63},{"date":"1397/10/05 18:32","price":495.25},{"date":"1397/10/05 19:08","price":497.88},{"date":"1397/10/05 19:32","price":498.13},{"date":"1397/10/05 20:08","price":498.88},{"date":"1397/10/05 21:08","price":511.38},{"date":"1397/10/05 21:32","price":512.63},{"date":"1397/10/05 22:08","price":510},{"date":"1397/10/05 22:32","price":511.13},{"date":"1397/10/05 23:08","price":515.13},{"date":"1397/10/05 23:32","price":515.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398