کمترین: 
50.43
بیشترین: 
54.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.97
زمان: 
10/5 23:32
قیمت نفت برنت امروز 5 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 دی 1397 , 54.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 05:08","price":50.59},{"date":"1397/10/05 05:32","price":50.61},{"date":"1397/10/05 06:08","price":50.63},{"date":"1397/10/05 06:32","price":50.52},{"date":"1397/10/05 07:08","price":50.62},{"date":"1397/10/05 08:08","price":50.66},{"date":"1397/10/05 08:32","price":50.74},{"date":"1397/10/05 09:08","price":50.66},{"date":"1397/10/05 09:32","price":50.54},{"date":"1397/10/05 10:08","price":50.61},{"date":"1397/10/05 11:08","price":50.49},{"date":"1397/10/05 11:32","price":50.43},{"date":"1397/10/05 12:08","price":50.59},{"date":"1397/10/05 12:32","price":50.77},{"date":"1397/10/05 13:08","price":51.23},{"date":"1397/10/05 13:32","price":51.17},{"date":"1397/10/05 14:08","price":51.45},{"date":"1397/10/05 14:32","price":51.28},{"date":"1397/10/05 15:08","price":51.32},{"date":"1397/10/05 16:08","price":51.31},{"date":"1397/10/05 16:32","price":51.22},{"date":"1397/10/05 17:08","price":50.8},{"date":"1397/10/05 17:32","price":51.02},{"date":"1397/10/05 18:08","price":51.55},{"date":"1397/10/05 18:32","price":51.89},{"date":"1397/10/05 19:08","price":52.27},{"date":"1397/10/05 19:32","price":52.41},{"date":"1397/10/05 20:08","price":52.44},{"date":"1397/10/05 21:08","price":54.05},{"date":"1397/10/05 21:32","price":54.34},{"date":"1397/10/05 22:08","price":54.09},{"date":"1397/10/05 22:32","price":54.25},{"date":"1397/10/05 23:08","price":54.92},{"date":"1397/10/05 23:32","price":54.97}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398