کمترین: 
3.316
بیشترین: 
3.541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.401
زمان: 
10/5 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 5 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 دی 1397 , 3.401 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 03:08","price":3.455},{"date":"1397/10/05 03:32","price":3.49},{"date":"1397/10/05 04:08","price":3.513},{"date":"1397/10/05 04:32","price":3.541},{"date":"1397/10/05 05:08","price":3.519},{"date":"1397/10/05 05:32","price":3.502},{"date":"1397/10/05 06:08","price":3.498},{"date":"1397/10/05 06:32","price":3.502},{"date":"1397/10/05 07:08","price":3.5},{"date":"1397/10/05 07:32","price":3.505},{"date":"1397/10/05 08:08","price":3.51},{"date":"1397/10/05 08:32","price":3.508},{"date":"1397/10/05 09:08","price":3.503},{"date":"1397/10/05 09:32","price":3.531},{"date":"1397/10/05 10:08","price":3.521},{"date":"1397/10/05 11:08","price":3.519},{"date":"1397/10/05 11:32","price":3.455},{"date":"1397/10/05 12:08","price":3.468},{"date":"1397/10/05 12:32","price":3.421},{"date":"1397/10/05 13:08","price":3.41},{"date":"1397/10/05 13:32","price":3.388},{"date":"1397/10/05 14:08","price":3.349},{"date":"1397/10/05 14:32","price":3.335},{"date":"1397/10/05 15:08","price":3.342},{"date":"1397/10/05 16:08","price":3.317},{"date":"1397/10/05 16:32","price":3.316},{"date":"1397/10/05 17:08","price":3.339},{"date":"1397/10/05 17:32","price":3.333},{"date":"1397/10/05 18:08","price":3.36},{"date":"1397/10/05 18:32","price":3.386},{"date":"1397/10/05 19:08","price":3.342},{"date":"1397/10/05 19:32","price":3.414},{"date":"1397/10/05 20:08","price":3.422},{"date":"1397/10/05 21:08","price":3.406},{"date":"1397/10/05 21:32","price":3.413},{"date":"1397/10/05 22:08","price":3.47},{"date":"1397/10/05 22:32","price":3.466},{"date":"1397/10/05 23:08","price":3.454},{"date":"1397/10/05 23:32","price":3.401}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398