کمترین: 
1.2455
بیشترین: 
1.3428
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3376
زمان: 
10/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 دی 1397 , 1.3376 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 03:08","price":1.2585},{"date":"1397/10/05 03:32","price":1.255},{"date":"1397/10/05 04:08","price":1.265},{"date":"1397/10/05 04:32","price":1.2685},{"date":"1397/10/05 05:08","price":1.247},{"date":"1397/10/05 05:32","price":1.25},{"date":"1397/10/05 06:08","price":1.2495},{"date":"1397/10/05 06:32","price":1.2475},{"date":"1397/10/05 07:08","price":1.247},{"date":"1397/10/05 07:32","price":1.2495},{"date":"1397/10/05 08:08","price":1.25},{"date":"1397/10/05 08:32","price":1.2505},{"date":"1397/10/05 09:08","price":1.249},{"date":"1397/10/05 09:32","price":1.2486},{"date":"1397/10/05 10:08","price":1.249},{"date":"1397/10/05 11:08","price":1.2465},{"date":"1397/10/05 11:32","price":1.2455},{"date":"1397/10/05 12:08","price":1.248},{"date":"1397/10/05 12:32","price":1.2515},{"date":"1397/10/05 13:08","price":1.262},{"date":"1397/10/05 13:32","price":1.2605},{"date":"1397/10/05 14:08","price":1.2651},{"date":"1397/10/05 14:32","price":1.2627},{"date":"1397/10/05 15:08","price":1.262},{"date":"1397/10/05 16:08","price":1.2645},{"date":"1397/10/05 16:32","price":1.2625},{"date":"1397/10/05 17:08","price":1.2555},{"date":"1397/10/05 17:32","price":1.2585},{"date":"1397/10/05 18:08","price":1.2724},{"date":"1397/10/05 18:32","price":1.2765},{"date":"1397/10/05 19:08","price":1.2955},{"date":"1397/10/05 19:32","price":1.3021},{"date":"1397/10/05 20:08","price":1.3062},{"date":"1397/10/05 21:08","price":1.3388},{"date":"1397/10/05 21:32","price":1.3428},{"date":"1397/10/05 22:08","price":1.3275},{"date":"1397/10/05 22:32","price":1.329},{"date":"1397/10/05 23:08","price":1.3375},{"date":"1397/10/05 23:32","price":1.3376}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398