کمترین: 
1.649
بیشترین: 
1.7407
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7407
زمان: 
10/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 دی 1397 , 1.7407 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 03:08","price":1.6695},{"date":"1397/10/05 03:32","price":1.6711},{"date":"1397/10/05 04:08","price":1.6865},{"date":"1397/10/05 04:32","price":1.6859},{"date":"1397/10/05 05:08","price":1.659},{"date":"1397/10/05 05:32","price":1.6602},{"date":"1397/10/05 06:08","price":1.6588},{"date":"1397/10/05 06:32","price":1.6597},{"date":"1397/10/05 07:08","price":1.6578},{"date":"1397/10/05 07:32","price":1.6566},{"date":"1397/10/05 08:08","price":1.6581},{"date":"1397/10/05 08:32","price":1.6593},{"date":"1397/10/05 09:08","price":1.6578},{"date":"1397/10/05 09:32","price":1.6567},{"date":"1397/10/05 10:08","price":1.6562},{"date":"1397/10/05 11:08","price":1.6531},{"date":"1397/10/05 11:32","price":1.6508},{"date":"1397/10/05 12:08","price":1.649},{"date":"1397/10/05 12:32","price":1.6532},{"date":"1397/10/05 13:08","price":1.669},{"date":"1397/10/05 13:32","price":1.6643},{"date":"1397/10/05 14:08","price":1.6696},{"date":"1397/10/05 14:32","price":1.6658},{"date":"1397/10/05 15:08","price":1.6675},{"date":"1397/10/05 16:32","price":1.6654},{"date":"1397/10/05 17:08","price":1.6562},{"date":"1397/10/05 17:32","price":1.6591},{"date":"1397/10/05 18:08","price":1.6766},{"date":"1397/10/05 18:32","price":1.6816},{"date":"1397/10/05 19:08","price":1.6913},{"date":"1397/10/05 19:32","price":1.6883},{"date":"1397/10/05 20:08","price":1.6926},{"date":"1397/10/05 21:08","price":1.7343},{"date":"1397/10/05 21:32","price":1.7382},{"date":"1397/10/05 22:08","price":1.729},{"date":"1397/10/05 22:32","price":1.7337},{"date":"1397/10/05 23:08","price":1.7343},{"date":"1397/10/05 23:32","price":1.7407}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398