کمترین: 
42.67
بیشترین: 
46.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46.37
زمان: 
10/5 23:32
قیمت نفت سبک امروز 5 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 دی 1397 , 46.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 03:08","price":43.08},{"date":"1397/10/05 03:32","price":43.14},{"date":"1397/10/05 04:08","price":43.27},{"date":"1397/10/05 04:32","price":43.34},{"date":"1397/10/05 05:08","price":42.88},{"date":"1397/10/05 05:32","price":43.01},{"date":"1397/10/05 06:08","price":42.88},{"date":"1397/10/05 06:32","price":42.75},{"date":"1397/10/05 07:08","price":42.74},{"date":"1397/10/05 07:32","price":42.81},{"date":"1397/10/05 08:08","price":42.77},{"date":"1397/10/05 08:32","price":42.75},{"date":"1397/10/05 09:08","price":42.7},{"date":"1397/10/05 09:32","price":42.68},{"date":"1397/10/05 10:08","price":42.72},{"date":"1397/10/05 11:08","price":42.69},{"date":"1397/10/05 11:32","price":42.67},{"date":"1397/10/05 12:08","price":42.9},{"date":"1397/10/05 12:32","price":43.03},{"date":"1397/10/05 13:08","price":43.22},{"date":"1397/10/05 13:32","price":43.12},{"date":"1397/10/05 14:08","price":43.23},{"date":"1397/10/05 14:32","price":43.12},{"date":"1397/10/05 15:08","price":43.13},{"date":"1397/10/05 16:08","price":43.23},{"date":"1397/10/05 16:32","price":43.14},{"date":"1397/10/05 17:08","price":42.95},{"date":"1397/10/05 17:32","price":43.06},{"date":"1397/10/05 18:08","price":43.7},{"date":"1397/10/05 18:32","price":43.96},{"date":"1397/10/05 19:08","price":44.33},{"date":"1397/10/05 19:32","price":44.38},{"date":"1397/10/05 20:08","price":44.46},{"date":"1397/10/05 21:08","price":45.6},{"date":"1397/10/05 21:32","price":45.83},{"date":"1397/10/05 22:08","price":45.51},{"date":"1397/10/05 22:32","price":45.67},{"date":"1397/10/05 23:08","price":46.36},{"date":"1397/10/05 23:32","price":46.37}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398