کمترین: 
50.73
بیشترین: 
54.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
50.73
زمان: 
10/3 23:08
قیمت نفت برنت امروز 3 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 دی 1397 , 50.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 05:08","price":53.81},{"date":"1397/10/03 05:32","price":53.94},{"date":"1397/10/03 06:08","price":54.23},{"date":"1397/10/03 06:32","price":54.66},{"date":"1397/10/03 07:08","price":54.7},{"date":"1397/10/03 07:32","price":54.59},{"date":"1397/10/03 08:08","price":54.61},{"date":"1397/10/03 08:32","price":54.62},{"date":"1397/10/03 09:08","price":54.66},{"date":"1397/10/03 09:32","price":54.48},{"date":"1397/10/03 10:08","price":54.27},{"date":"1397/10/03 10:32","price":54.38},{"date":"1397/10/03 11:08","price":54.39},{"date":"1397/10/03 11:32","price":54.34},{"date":"1397/10/03 12:08","price":54.24},{"date":"1397/10/03 12:32","price":54.2},{"date":"1397/10/03 13:08","price":54.23},{"date":"1397/10/03 13:32","price":54.02},{"date":"1397/10/03 14:08","price":54.06},{"date":"1397/10/03 14:32","price":54.02},{"date":"1397/10/03 15:08","price":54.1},{"date":"1397/10/03 15:32","price":54.15},{"date":"1397/10/03 16:08","price":53.77},{"date":"1397/10/03 16:32","price":53.69},{"date":"1397/10/03 17:08","price":53.65},{"date":"1397/10/03 17:32","price":53.62},{"date":"1397/10/03 18:08","price":53.75},{"date":"1397/10/03 18:32","price":53.45},{"date":"1397/10/03 19:08","price":53.41},{"date":"1397/10/03 19:32","price":53.14},{"date":"1397/10/03 20:08","price":52.68},{"date":"1397/10/03 20:32","price":52.69},{"date":"1397/10/03 21:08","price":52.64},{"date":"1397/10/03 21:32","price":52.13},{"date":"1397/10/03 22:08","price":51.06},{"date":"1397/10/03 22:32","price":50.75},{"date":"1397/10/03 23:08","price":50.73}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398