کمترین: 
3.424
بیشترین: 
3.737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.424
زمان: 
10/3 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 3 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 دی 1397 , 3.424 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 03:08","price":3.712},{"date":"1397/10/03 03:32","price":3.732},{"date":"1397/10/03 04:08","price":3.736},{"date":"1397/10/03 04:32","price":3.716},{"date":"1397/10/03 05:08","price":3.723},{"date":"1397/10/03 06:32","price":3.715},{"date":"1397/10/03 07:08","price":3.721},{"date":"1397/10/03 08:08","price":3.734},{"date":"1397/10/03 08:32","price":3.732},{"date":"1397/10/03 09:08","price":3.726},{"date":"1397/10/03 09:32","price":3.708},{"date":"1397/10/03 10:08","price":3.724},{"date":"1397/10/03 10:32","price":3.711},{"date":"1397/10/03 11:08","price":3.717},{"date":"1397/10/03 11:32","price":3.737},{"date":"1397/10/03 12:08","price":3.694},{"date":"1397/10/03 12:32","price":3.684},{"date":"1397/10/03 13:08","price":3.686},{"date":"1397/10/03 14:08","price":3.691},{"date":"1397/10/03 14:32","price":3.687},{"date":"1397/10/03 15:08","price":3.673},{"date":"1397/10/03 15:32","price":3.67},{"date":"1397/10/03 16:08","price":3.675},{"date":"1397/10/03 16:32","price":3.624},{"date":"1397/10/03 17:08","price":3.516},{"date":"1397/10/03 17:32","price":3.534},{"date":"1397/10/03 18:08","price":3.5},{"date":"1397/10/03 18:32","price":3.514},{"date":"1397/10/03 19:08","price":3.542},{"date":"1397/10/03 19:32","price":3.534},{"date":"1397/10/03 20:08","price":3.495},{"date":"1397/10/03 20:32","price":3.486},{"date":"1397/10/03 21:08","price":3.508},{"date":"1397/10/03 21:32","price":3.55},{"date":"1397/10/03 22:08","price":3.468},{"date":"1397/10/03 22:32","price":3.424}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398