کمترین: 
1.2535
بیشترین: 
1.3266
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.2595
زمان: 
10/3 22:32
قیمت بنزین امروز 3 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 دی 1397 , 1.2595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 03:08","price":1.3155},{"date":"1397/10/03 03:32","price":1.3125},{"date":"1397/10/03 04:08","price":1.309},{"date":"1397/10/03 04:32","price":1.31},{"date":"1397/10/03 05:32","price":1.3106},{"date":"1397/10/03 06:08","price":1.3185},{"date":"1397/10/03 06:32","price":1.3266},{"date":"1397/10/03 07:08","price":1.3258},{"date":"1397/10/03 07:32","price":1.3226},{"date":"1397/10/03 08:08","price":1.3235},{"date":"1397/10/03 08:32","price":1.3247},{"date":"1397/10/03 09:08","price":1.326},{"date":"1397/10/03 09:32","price":1.322},{"date":"1397/10/03 10:08","price":1.318},{"date":"1397/10/03 10:32","price":1.32},{"date":"1397/10/03 11:32","price":1.3186},{"date":"1397/10/03 12:08","price":1.3166},{"date":"1397/10/03 12:32","price":1.3167},{"date":"1397/10/03 13:08","price":1.3175},{"date":"1397/10/03 13:32","price":1.3094},{"date":"1397/10/03 14:08","price":1.3092},{"date":"1397/10/03 14:32","price":1.3085},{"date":"1397/10/03 15:08","price":1.3105},{"date":"1397/10/03 15:32","price":1.3115},{"date":"1397/10/03 16:08","price":1.3005},{"date":"1397/10/03 16:32","price":1.2975},{"date":"1397/10/03 17:08","price":1.3025},{"date":"1397/10/03 17:32","price":1.3072},{"date":"1397/10/03 18:08","price":1.3158},{"date":"1397/10/03 18:32","price":1.312},{"date":"1397/10/03 19:08","price":1.3094},{"date":"1397/10/03 19:32","price":1.3015},{"date":"1397/10/03 20:08","price":1.2931},{"date":"1397/10/03 20:32","price":1.2955},{"date":"1397/10/03 21:08","price":1.2919},{"date":"1397/10/03 21:32","price":1.2807},{"date":"1397/10/03 22:08","price":1.2535},{"date":"1397/10/03 22:32","price":1.2595}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398